Všeobecné obchodní podmínky

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KM centrum 4U s.r.o. (dále jen Centrum vzdělávání)
Tusarova 1267/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
IČO: 44847807, DIČ: CZ 44847807
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6056,
zastoupena jednatelkami Mgr. Jaroslavou Konášovou a Ing. Danou Vajglovou.
Webové stránky společnosti: https://www.jazykova-skola-praha.cz/
Emailová adresa společnosti: info@jazykovykurz.cz

(dále též označován jako Poskytovatel)
Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická či právnická osoba, která si u Poskytovatele objednala výuku jazyka a jiných předmětů v příslušné objednávce či přihlášce.
Poskytovatel a Objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
2. Poskytovatel poskytuje Objednateli své služby prostřednictvím svých zaměstnanců, jakož i smluvních externích spolupracovníků za podmínek uvedených v těchto VOP a smluvním ujednáním ve formě dle těchto VOP.
3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

II. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

4. Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) Objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u zhotovitele. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář Poskytovatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek https://www.jazykova-skola-praha.cz/.
5. Poskytovatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit Objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího mailu na uvedenou adresu Objednatele.
6. Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem, s výjimkou v těchto VOP výslovně uvedenou, vzniká bezvýhradným potvrzením objednávky Objednatele ze strany Poskytovatele či podepsanou smlouvou mezi Poskytovatelem a Objednatelem uskutečněné písemnou formou. Předmět smlouvy je v textu těchto VOP podle potřeby označován jako služba, popř. výuka.
7. Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.
8. Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
10. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Objednateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.
11. Objednatel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

III. Platební podmínky a poskytnutí služby

12. Objednatel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými na webovém rozhraní Poskytovatele nebo ve škole, kde je realizován jazykový nebo jiný veřejný kurz:
• vkladem hotovosti na účet Poskytovatele,
• bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele,
• v hotovosti v kanceláři Poskytovatele,
• dárkovým poukazem,
• benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.
13. Způsob platby uvede Objednatel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
14. Objednatel je povinen uhradit kurzovné v plné výši před zahájením kurzu.
15. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby a celého jména v poznámce k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
16. V případě, že Objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem (ISIC karta, slevová poukázka atd.). Zpětně nelze slevu uplatnit.
17. Na žádost Objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.
18. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
19. Žádnou ze slev poskytovaných Poskytovatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
20. Žádnou z nabízených slev nelze uplatnit při platbě vzdělávacími poukázkami, zaměstnaneckými benefity, či při platbě dárkovým poukazem.
21. Poskytovatel není povinen upozorňovat Objednatele na možnost využití slevy.

IV. Termín a realizace výuky

22. V případě semestrálních kurzů probíhá výuka 1x týdně v rozsahu 34 výukových bloků za semestr. Délka výukového bloku je 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.
23. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
24. Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1–2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
25. V případě jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů odlišné od semestrálních kurzů a je vždy uvedeno ve specifikaci kurzu.
26. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
27. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 3 studenti). Poskytovatel je povinen o tomto faktu informovat Objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Poskytovatel je povinen nabídnout Objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

V. Výuka a lektorské zajištění výuky

28. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
29. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
30. Poskytovatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
31. Poskytovatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
32. Poskytovatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně: obecné jazykové kurzy – maximální kapacita 8 osob v kurzu; kurzy s označením „Miniskupina“ – maximální kapacita 3 osob v kurzu.
33. Minimální počet osob v kurzu jsou 3, neurčí-li Poskytovatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí kurzovné nejméně 3 Objednatelé, nebude kurz realizován.
34. Individuální výuku a výuku v miniskupině lze stornovat nejpozději 24 hodin předem, při pozdějším odhlášení je výuka považována za odučenou.

VI. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a reklamace

35. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se Objednatel Poskytovateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50 % kurzovného není povinen platit. Odstoupením Objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká Poskytovateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného a Objednatel se tak v tomto případě zavazuje Poskytovateli zaplatit kurzovné v plné výši.
36. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká Objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit Poskytovateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že Objednatel nedoloží doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.
37. Poskytovatel vrátí Objednateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s poskytování služeb Objednatelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Objednatele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Objednatel požaduje.
38. Poskytovatel může odstoupit kdykoliv vrácením plné úhrady za službu Objednateli.
39. Pokud je Objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen Poskytovatele o této skutečnosti informovat písemně, např. mailem či vyřešit věc osobně v kanceláři. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout Objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného Objednateli – volba takového řešení je vždy na Poskytovateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
40. Poskytovatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
41. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností Objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Poskytovateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

VII. Závěrečná ustanovení

42. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
43. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.
44. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
45. Obsah webových stránek Poskytovatele, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Objednatelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 7. 2018.

Výuka angličtiny
Kurzy němčiny
Kurzy francouzštiny
Výuka portugalštiny
Výuka španělštiny
Výuka ruštiny
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

© 2019-2024: Centrum vzdělávání - Všechna práva vyhrazena