Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí!
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Informační memorandum o zpracování osobních údajů a ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jazyková škola – KM centrum 4U s.r.o. (dále jen Centrum vzdělávání) – jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem zajištění jejich řádné ochrany a zabránění jejich úniku, vyzrazení, zneužití, zničení a zamezení jejich ztrát.

Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, které osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z kterých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je KM centrum 4U s.r.o. (dále jen Centrum vzdělávání),
IČ 44847807 se sídlem Silurská 1175/6a, 152 00 Praha 5. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6056.
Mail: info@jazykovykurz.cz. Telefon: (+420) 608 209 354.
2. Osobními údaji se rozumí:
• jméno a příjmení studenta, jméno a příjmení zákonného zástupce,
• adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo,
• identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
• fotografie pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
• rok narození dětí a teenagerů (pro vhodné věkové zařazení do kurzů),
• další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, platební údaje.
• U studentů pomaturitního studia a účastníků mezinárodních jazykových zkoušek zpracováváme také další údaje nezbytné ke splnění požadavků zákona, našich závazků vůči státním orgánům a našich závazků jako akreditovaného zkušebního centra vůči centrále zkušební instituce.
3. Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů jsme pro naše studenty veřejných a individuálních kurzů, v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od studentů, tedy od subjektů osobních údajů.
4. Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnance vyučujeme v zakázkových jazykových kurzech nebo ve veřejných kurzech. V takovém případě získáváme osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.
5. Osobní údaje, které zpracováváme se souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.
6. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.
7. Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb. Zpracovatelům jsou údaje vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.
8. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Účel zpracování osobních údajů

9. Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro:
• plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů, překlady, tlumočení),
• komunikaci se studenty či se zákonnými zástupci,
• informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
• plnění právní povinnosti,
• účetní a daňové účely,
• vedení zákaznické evidence, reporting,
• marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).
10. Plnění smlouvy: jméno, mailová adresa a telefon získané z webového rezervačního formuláře (přihlášky) budou použity pro zpracování a vyřízení objednávky. Přístup k nim kromě správce mají webhostingová společnost a autor webových stránek.
11. Oprávněný zájem (po dobu 60 měsíců): IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce pro běžnou analýzu návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevenci podvodů a útoků na server. Přístup k těmto údajům mají Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby.
12. Osobní údaje mohou být zpracovávány také některými dalšími externími společnostmi (tj. zpracovateli). Osobní údaje jsou těmto zpracovatelům předávány pouze v tom případě, že splňují definované organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje k jinému účelu a jiným způsobem než smluvně dohodnutým. Podmínkou pro využití externího zpracovatele je uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem. Smlouva se zpravidla uzavírá jako samostatný dokument. Smlouva musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s čl. 28, odst. 3 Nařízení.

III. Doba uchovávání údajů

13. Smlouvy/závazné přihlášky jsou archivovány po dobu nezbytně nutnou, kterou určují právní předpisy a dále pak dobu 5 let za účelem poskytování relevantních informací týkající se nabídky služeb Centra vzdělávání.
14. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

15. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé analytických nástrojů a služeb.

V. Vaše práva

16. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:
a. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
c. výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d. námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e. přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
f. odvolání souhlasu se zpracováním písemně na adresu správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
17. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na info@jazykovykurz.cz.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

18. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
19. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
20. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Použití cookies

21. Tento web používá technologii cookies pro analytické a marketingové účely. Díky analýze chování uživatelů na webu můžeme náš web a naše služby neustále zlepšovat. Marketingové cookies slouží k lepšímu zacílení v reklamních systémech, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Bez vašeho souhlasu se analytické ani marketingové cookies uloží. Více o jednotlivých cookies se můžete dočíst v nastavení cookies. Tamtéž můžete také souhlas kdykoliv odvolat/udělit/změnit.

VIII. Závěrečná ustanovení

22. Odesláním přihlášky z internetového rezervačního systému potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
23. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Obecné nařízení, ostatně tak jako i zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů práva, více zde:
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Výuka angličtiny
Kurzy němčiny
Kurzy francouzštiny
Výuka portugalštiny
Výuka španělštiny
Výuka ruštiny
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

© 2019-2024: Centrum vzdělávání - Všechna práva vyhrazena